Головна / Суддівський комітет: програма судівського комітету

Суддівський комітет: програма судівського комітету

     

    1. Загальні положення

1.1. “Положення №1” розроблено Президентом Асоціації джиу-джитсу України (надалі АДДУ) В.М.Малютенко згідно до вимог Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, Положення № 1007 (від 30.06.2000р.) Міністерства й вимог до суддівства Міжнародної Федерації джиу-джитсу (JJIF) й Статуту АДДУ та узгоджено Правлінням АДДУ, й визначає умови і порядок присвоєння почесного спортивного звання “Суддя з джиу-джитсу”.
1.2. “Положення №1” в АДДУ є внутрішнім документом й обов`язковим правилом для членів АДДУ згідно до якого проводиться:
а) навчання суддів;
б) присвоєння суддівських категорій;
в) робота суддівського комітету АДДУ та його структурних підрозділів;
г) суддівство змагань.
1.3. Почесне спортивне звання “Суддя з джиу-джитсу” засноване АДДУ з метою визначення особистих заслуг представників джиу-джитсу, які мають відповідну підготовку, у виявленні висококваліфікованих спортсменів з джиу-джитсу на змаганнях різного рівня.
1.4. Суддівство змагань є почесною і відповідальною громадською роботою, що виконується на добровільних засадах.
1.5. Суддями з джиу-джитсу можуть бути тільки члени АДДУ, які мають відповідну підготовку, виявили бажання взяти участь у суддівстві змагань.
1.6. Призначення суддів на змаганнях відповідного масштабу залежить від рівня їх підготовленості та здійснюється безпосередньо відповідними суддівськими комітетами.
1.7. Суддя з джиу-джитсу повинен бути чесним і неупередженим під час суддівства змагань, бути прикладом для спортсменів і тренерів, дотримуватись правил змагань, постійно сприяти вихованню спортсменів, вести непримириму боротьбу зі всіма випадками недисциплінованості і грубості, нетактовності, порушенням правил змагань, активно сприяти пропаганді джиу-джитсу.

 

2. Класифікація суддів з джиу-джитсу.

2.1. Встановлюються такі категорії суддів:
а) асистент судді з джиу-джитсу з 15 років;
б) суддя з джиу-джитсу ІІІ категорії з 16 року;
в) суддя з джиу-джитсу ІІ категорії з 17 років;
г) суддя з джиу-джитсу І категорії з 19 років;
д) Національний суддя з джиу-джитсу з 21 років;
е) суддя континентальної категорії “В“ з джиу-джитсу з 21років;
є) суддя континентальної категорії “А“ з джиу-джитсу з 22років;
ж) суддя міжнародної категорії “В“ з джиу-джитсу з 24 років;
з) суддя міжнародної категорії “А“ з джиу-джитсу з 26 років.
2.2.Зміст поняття класифікації суддів подано в таблиці №1:

 
Кваліфікаційна таблиця№1
Кваліфікацій-
не звання та кваліфікація
Кваліфікаційне звання
судді АДДУ
Вікова катего рія Умови присвоєння кваліфікації Мінімаль-
ний термін присвоєння наступної кваліфікації
Теорія Практика Читання лекцій
3 кю Асистент судді з джиу-джитсу
15 р.
32 а.г. с/с-2з.-к/м
с/ч-2з-к/м
б/с-50п-к/м
-
8 місяців
2 кю “Суддя з джиу-джитсу ІІІ категорії” 16 р. 40 а.г. с/с-2з-О
с/ч-2з-О
б/с-50п-О
с/т-50п-к/м в/с.-2з.-к/м.
- 1 р.
Асистент
1 кю .
“Суддя з джиу-джитсу ІІ категорії” 17 р. 40 а .г. б/с-50п-Н с/с.-2з.-Н
с/ч.-2з.-Н
с/т -50п-О в/с.-2з.-О.
г./с.- 2з.-к/м
- 1 р. 8 місяців
Асистент
1 кю .
“Суддя з джиу-джитсу”
І категорії
19 р. 60 а.г. с/т -100п-Н
б/с -100п-Н
г/с -2з.-О
в/с -1з.-О


8 а.г.


 


 

2 р.
“Старший учень”
І дан
“Національний суддя з джиу-джитсу” 21 р. 80 а.г. с/т -150п-Н
б/с-150п-Н
в/с -1з-Н
г/с -1з-Н
32 а.г. 2 р.
“Старший учень”
І дан
“Національний суддя з джиу-джитсу”
“Суддя з джиу-джитсу континенталь-
ної категорії В “
21 р Міжна родні семінари 24 а.г. знання англій-
ської мови
1 змагання континенталь-
ного рівня або “оупен“
з І і ІІ систем
32 а.г.
Націо-нального рівня
-
“Старший учень”
І дан
“Суддя з джиу-джитсу континенталь-
ної категорії В “
“Суддя з джиу-джитсу континенталь-
ної категорії А “
22 р Міжна родні семінари 24 а.г. континенталь-
ний Чемпіонат
з І і ІІ систем
32 а.г.
Націо-нального рівня
1 р.
“Інструктор категорії С”
ІІ дан
“Суддя з джиу-джитсу континенталь-
ної категорії А “
“Суддя з джиу-джитсу міжнародної категорії В“ 24 р. Міжна родні семінари 24 а.г. 2 змагання континенталь ного рівня
Рекомендація континенталь-
ного комітету рефері
- 2 р.
“Тренер
категорії В”
ІІІ дан “Суддя з джиу-джитсу міжнародної категорії В“
“Суддя з джиу-джитсу міжнародної категорії А “ 26 р. Міжна родні семінари 24 а.г. 2 змагання міжнарод- ного рівня - 2 р.
 
Примітка:
1. р.-рік 
2. а г.- академічна година 
3. з.- змагання 
4. п- поєдинки 
5. с/с- суддя секретар

 
6. с/ч- суддя за часом
7. б/с – боковий суддя
8. с/т - суддя на татамі
9. в/с- відповідальний суддя
10. г/с- головний суддя або секретар
11. к-клубні змагання
12. м- міські або районі змагання
13. О- обласні змагання
14. Н- національні змагання.
   

3. Порядок присвоєння суддівської категорії. 

3.1. Спортивне суддівське звання по джиу-джитсу присвоюється членам АДДУ – суддівським
комітетом АДДУ.
3.2. Право присвоєння суддівських категорій надається:
а) “Асистент судді з джиу-джитсу” - суддівським комітетом обласних організацій АДДУ, а також АР
Крим та міст Києва і Севастополя;
б) “Суддя з джиу-джитсу ІІІ категорії” - суддівським комітетом обласних організацій АДДУ, а також
АР Крим та міст Києва і Севастополя;
в) “Суддя з джиу-джитсу ІІ категорії” - суддівським комітетом АДДУ;
г)”Суддя з джиу-джитсу І категорії” - суддівським комітетом АДДУ;
д) “Національний суддя з джиу-джитсу” - суддівським комітетом АДДУ;
е) “Національний суддя з джиу-джитсу” може бути рекомендований Правлінням АДДУ у
Європейський союз джиу-джитсу (EJJU) для присвоєння звання “Суддя континентальної
категорії”;
є) “Континентальний суддя з джиу-джитсу” може бути рекомендований Правлінням АДДУ у
Міжнародну федерацію джиу-джитсу (JJIF) для присвоєння звання “Суддя міжнародної
категорії”;

ж) Кандидатури осіб поданих на присвоєння суддівських категорій, розглядаються суддівськими
комітетами АДДУ відповідного рівня. Присвоєння суддівських категорій оформляється
відповідними протоколами;
з) Для оформлення суддівських категорій подаються:
· для присвоєння “Асистента суддів з джиу-джитсу” та “Судді з джиу-джитсу ІІІ категорії” протокол кваліфікаційної комісії і рішення відповідного суддівського комітету АДДУ, 2фотокартки розміром 3х4.
· для присвоєння “Суддя з джиу-джитсу І і ІІ категорії” та “Національний суддя з джиу-джитсу“ клопотання встановленого зразка, 2фотокартки 3х4, витяг з протоколу відповідних змагань, ксерокопія паспорта (сторінка з прізвищем, ім’ям по батькові), та протокол рішення суддівського комітету АДДУ. 

              

4. Вимоги до присвоєння суддівської категорії. 

4.1. Суддівські категорії присвоюються поступово за умов виконання вимог зареєстрованих Правлінням.
4.2. Реєстрове кваліфікаційне суддівське звання “Асистент судді з джиу-джитсу” присвоюється члену АДДУ, який має зареєстровану кваліфікацію не нижче 3 кю.
а) допущення його головою суддівського комітету обласної організації (АР Крим, м. Києва і
Севастополя) АДДУ, на базі поданої заяви (встановленого зразка), до навчання по програмі “Від
асистента до судді”;

б) проходження семінарів у обсязі не менше 32а.г., складання іспитів й досягнення 15-ти річного віку
та мати стаж суддівства 8 місяців й виконати практичне завдання згідно до таблиці №1.

4.3. Реєстрове кваліфікаційне суддівське звання “Суддя з джиу-джитсу ІІІ категорії” присвоюється члену АДДУ, який має реєстрове кваліфікаційне звання “Асистент судді з джиу-джитсу” й кваліфікацію 2-й кю після:
а) допущення його головою суддівського комітету обласної організації (АР Крим, м. Києва і
Севастополя) АДДУ, на базі поданої заяви (встановленого зразка), до навчання по програмі “Від
асистента до судді”;
б) проходження семінарів у обсязі не менше 40а.г., складання іспитів й досягнення 16-ти річного віку
та мати стаж суддівства 1рік після останнього присвоєння суддівської кваліфікації й виконати
практичне завдання згідно до таблиці №1.
4.4. Реєстрове кваліфікаційне суддівське звання “Суддя з джиу-джитсу ІІ категорії” присвоюється члену АДДУ, який має реєстрове кваліфікаційне звання “Суддя з джиу-джитсу ІІІ категорії й кваліфікацію 1 кю після:
а) допущення його головою суддівського комітету обласної організації (АР Крим, м. Києва і
Севастополя) АДДУ, на базі поданої заяви (встановленого зразка), до навчання по програмі “Від
асистента до судді”;
 

 

Голові суддівського комітету АДДУ

________________________________________

Керівника ______________обласної організації

________________________________________

ЗАЯВА

 

             Прошу Вас  допустити члена АДДУ: ____________________________ “__ “________ _____ р. народження представника  клубу _______________________, який має реєстрове кваліфікаційне звання ____________ й категорію _______ сертифікат №  _________ від “___” ___________ _____ р., до проходження курсу навчання по програмі “Від асистента до судді” на звання _________________ .

За морально-етичну відповідність до вимог АДДУ  ручається ________________________________________________________________________

(Посада поручителя, прізвище ім’я по батькові)

“__ “___________ _____ р.

 

 Керівник ________________  обласної організації _____________________________

 

    (Підпис, імя та прізвище) М. О. П.

 

б) проходження семінарів у обсязі не менше 40а.г., складання іспитів й досягнення 17-ти річного віку
та мати стаж суддівства 1 рік 8 місяців після останнього присвоєння суддівської кваліфікації й
виконати практичне завдання згідно до таблиці №1.
4.5. Реєстрове кваліфікаційне суддівське звання “Суддя з джиу-джитсу І категорії” присвоюється члену АДДУ, який має реєстрові кваліфікаційні звання “Асистент“ та “Суддя з джиу-джитсу ІІ категорії” й кваліфікацію 1 кю після:
а) допущення його головою суддівського комітету АДДУ, на базі поданої заяви (встановленого
зразка), до навчання по програмі “Від асистента до судді”;
б) проходження семінарів у обсязі не менше 60а.г., складання іспитів й досягнення 19-ти річного віку
та мати стаж суддівства 2 роки після останнього присвоєння суддівської кваліфікації й виконати
практичне завдання згідно до таблиці №1.
4.6. Реєстрове кваліфікаційне суддівське звання “Національний суддя з джиу-джитсу” присвоюється члену АДДУ, який має реєстрові кваліфікаційні звання ””Старший учень” та “Суддя з джиу-джитсу І категорії” й кваліфікацію І дан після:
а) допущення його головою суддівського комітету АДДУ, на базі поданої заяви (встановленого
зразка), до навчання по програмі “Від асистента до судді”;
б) проходження семінарів у обсязі не менше 80 а.г., складання іспитів національній колегії суддів й
досягнення 21-го року та мати стаж суддівства 2 роки після останнього присвоєння суддівської
кваліфікації й виконати практичне завдання згідно до таблиці №1.
4.7. Реєстрове суддівське кваліфікаційне звання “Суддя континентальної категорії В з джиу-джитсу” присвоюється Європейським союзом джиу-джитсу (EJJU) члену АДДУ, який має реєстрове кваліфікаційне звання “Національний суддя з джиу-джитсу” і має І дан після:
а) винесення рішення Правлінням про направлення його на навчання до Європейського союзу джиу-
джитсу (EJJU);
б) проходження міжнародних суддівських семінарів й виконання вимог міжнародного суддівського
комітету, складання іспитів міжнародній колегії суддів та виконати практичне завдання відповідно
таблиці №1.
4.8. Реєстрове суддівське кваліфікаційне звання “Суддя континентальної категорії А з джиу-джитсу” присвоюється Європейським союзом джиу-джитсу (EJJU) члену АДДУ, який має реєстрове кваліфікаційне звання “Суддя континентальної категорії В з джиу-джитсу” і має І дан після:
а) винесення рішення Правлінням про направлення його на навчання до Європейського союзу джиу-
джитсу (EJJU);
б) проходження міжнародних суддівських семінарів й виконання вимог міжнародного суддівського
комітету, складання іспитів міжнародній колегії суддів та виконати практичне завдання відповідно
таблиці №1.
4.9. Реєстрове суддівське кваліфікаційне звання “Суддя міжнародної категорії В з джиу-джитсу” присвоюється Міжнародною Федерацією джиу-джитсу (JJIF) члену АДДУ, який має реєстрове кваліфікаційне звання “Суддя континентальної категорії А з джиу-джитсу” та має ІІ дан після:
а) винесення рішення Правлінням про направлення його на навчання до Міжнародної Федерації
джиу-джитсу (JJIF);
б) проходження міжнародних суддівських семінарів й виконання вимог міжнародного суддівського
комітету, складання іспитів міжнародній колегії суддів та виконати практичне завдання відповідно
таблиці №1.
4.10. Реєстрове суддівське кваліфікаційне звання “Суддя міжнародної категорії А з джиу-джитсу” присвоюється Міжнародною Федерацією джиу-джитсу (JJIF) члену АДДУ, який має реєстрові кваліфікаційні звання “Суддя міжнародної категорії В з джиу-джитсу” та має ІІІ дан після:
а) винесення рішення Правлінням про направлення його на навчання до Міжнародної Федерації
джиу-джитсу (JJIF);
б) проходження міжнародних суддівських семінарів й виконання вимог міжнародного суддівського
комітету, складання іспитів міжнародній колегії суддів та виконати практичне завдання відповідно
таблиці №1.
4.11. Суддівські семінари можуть проводитись у термін змагань.

   
5. Права і обов’язки суддів.

5.1. Судді з джиу-джитсу з категорією:
5.1.1. Асистент має право:
а) допомагати представникам вищої за реєстрацією суддівської категорії, проводити змагання (на
рівні клубу, району або міста) по затвердженим в АДДУ і правилам;
б) входити до обласного (АР Крим, м. Києва і Севастополя) суддівського комітету без права участі у
дебатах та права голосу;
в) носити нагрудний суддівський знак встановленого зразку.
5.1.2. Суддя з джиу-джитсу ІІІ категорії має право:
а) судити змагання по затвердженим в АДДУ правилам на рівні:
• клубу, району або міста у будь-якій якості;
• області у будь-якій якості, окрім головного судді, відповідального судді або старшого судді татамі;
• національному – у якості судді за часом або секретаря;
б) входити до обласного (АР Крим, м. Києва і Севастополя) суддівського комітету з правом брати
участь у дебатах але без права голосу;
в) носити нагрудний знак встановленого зразку для даної категорії.
5.1.3. Суддя з джиу-джитсу ІІ категорії має право:
а) судити змагання по затвердженим в АДДУ правилам на рівні:
• клубу, району або міста у будь-якій якості;
• області у будь-якій якості окрім головного судді;
• на національному рівні у якості судді за часом, секретаря або бокового судді;
б) входити до обласного (АР Крим, м. Києва і Севастополя) суддівського комітету;
в) носити нагрудний знак встановленого зразку для даної категорії.
5.1.4. Суддя з джиу-джитсу І категорії має право:
а) судити змагання по затвердженим в АДДУ правилам на рівні:
• області, клубу, району або міста у будь-якій якості;
• на національному рівні у любій якості але не вище за головного, відповідального судді або старшого судді татамі;
б) входити до обласного (АР Крим, м. Києва і Севастополя) суддівського комітету з правом бути
обраним головою;
в) входити до суддівського комітету АДДУ без права бути обраним головою цього комітету;
г) проводити семінари та інструктажі за дорученням відповідних комітетів суддів;
д) носити нагрудний знак встановленого зразку для даної категорії.
5.1.5. Національний суддя з джиу-джитсу має право:
а) судити змагання не вище національного рівня різного рівня у будь-якій якості;
б) судити змагання міжнародного рівня за допуском JJEU або JJIF у будь-якій якості окрім головного
судді, відповідального судді або старшого судді татамі;
в) входити до суддівського комітету АДДУ;
г) проводити семінари та інструктажі за дорученням суддівського комітету АДДУ;
д) бути обраним головою суддівського комітету АДДУ;
е) бути обраним до складу суддівської бригади, яка направлена на проходження міжнародних
семінарів з метою одержання звання – суддя міжнародної або континентальної категорії джиу-
джитсу;
є)носити нагрудний знак встановленого зразку для даної категорії.
5.1.6. Суддя міжнародної або континентальної категорії з джиу-джитсу має право:
а) судити національні та міжнародні змагання (по запрошенню міжнародного або континентального
комітету суддів);
б) входити до суддівського комітету АДДУ та міжнародного або континентального
комітетів суддів);
в) проводити семінари та інструктажі за дорученням суддівського комітету:
• АДДУ – на Україні;
• Міжнародного або континентального – за кордоном;
г) бути обраним головою міміжнародного або континентального комітетів суддів;
д) носити нагрудний знак встановленого зразку для даної категорії.
5.2. Суддя з джиу-джитсу зобов’язаний:
5.2.1. Досконало знати правила змагань з джиу-джитсу, які затверджені АДДУ та Міністерством, суворо і об’єктивно застосовувати їх у процесі суддівства, сприяти проведенню змагань на високому організаційному рівні.
5.2.2. Постійно дбати про підвищення своєї суддівської кваліфікації, рівня фізичної підготовленості, передавати свої знання і досвід молодим суддям, брати активну участь в роботі суддівського комітету і пропаганді спорту, в роботі семінарів з підготовки і підвищення кваліфікації суддів.
5.2.3. Виховувати толерантність, дисциплінованість, дотримання правил змагань учасниками, тренерами і представниками.
5.2.4. Бути прикладом дисциплінованості і організованості в ході проведення змагань, неупереджено і справедливо вирішувати спірні питання, не передбачені правилами, сумлінно ставитись до своїх обов’язків.
5.2.5. Виховувати спортсменів у дусі вимог моралі і етики.
5.2.6. При виконанні суддівських обов’язків бути в акуратній формі, носити розпізнавальний знак судді.

   

6. Суддівський комітет.

6.1. Суддівський комітет АДДУ створений при Правлінні.
6.2. До складу суддівського комітету АДДУ входять:
а) голова суддівського комітету АДДУ (член Правління АДДУ);
б) голови структурних суддівських комітетів;
в) судді міжнародної категорії;
г) судді континентальної категорії;
д) судді національної категорії;
е) судді І категорії.
6.3. Структурний суддівський комітет створюється при обласних Правліннях, а також АР Крим і м. Києва і Севастополя за наявністю не менше 3-х суддів з джиу-джитсу й знаходяться на обліку в суддівському комітеті АДДУ. В окремих випадках при малочисельному складі суддів можуть бути створені об’єднані обласні суддівські комітети АДДУ.
6.4. До складу обласних суддівських комітетів входять судді, що проживають на території даної області або АР Крим чи м. Києва або м. Севастополя і знаходяться на обліку в цих структурних суддівських комітетах АДДУ.

   
7. Структура суддівського комітету.

7.1. Суддівський комітет АДДУ очолюється головою цього комітету, який обирається один раз на два роки серед членів цього комітету, але серед суддів з кваліфікацією – міжнародною, континентальною або національною категорією.
7.2. Суддівський комітет з джиу-джитсу структурної організації АДДУ очолюється головою цього комітету, який обирається відкритим голосуванням 1 раз у 2 роки на загальних зборах суддів даної організації і затверджується головою суддівського комітету АДДУ.
7.3. Всі структурні суддівські комітети АДДУ працюють за планом, затвердженим Правлінням.
7.4. Рішення про присвоєння, які приймають структурні суддівські комітети, набувають правової сили після затвердження їх суддівським комітетом АДДУ, при якому вони створені.
7.5. Суддівський комітет АДДУ створює постійні або тимчасові комісії із суддівського активу; навчально-методичну, організаційну, кваліфікаційну, по призначенню суддів для проведення змагань, пропаганди, з обліку та інші, в разі необхідності.
7.6. Склад комісій, їх рішення узгоджується з структурними суддівськими комітетами та затверджується суддівським комітетом АДДУ.

   
8. Зміст роботи суддівського комітету.

8.1. Суддівський комітет:
8.1.1. Здійснює роботу щодо забезпечення підготовки і проведення змагань силами суддів, які об’єднані в даний комітет.
8.1.2. Заслуховує звіти головних суддів про підсумки проведення змагань.
8.1.3. Здійснює інспектування підготовки і проведення змагань шляхом призначення інспекторів.
8.1.4. Організовує заходи по підвищенню культури проведення змагань, пропаганді спорту і роботі з глядачами.
8.1.5. Організовує вивчення практики застосування правил з джиу-джитсу, обмін досвіду роботи суддівських комітетів і провідних суддів, узагальнює та розповсюджує досвід їх роботи.
8.1.6. Здійснює підготовку і підвищення кваліфікації суддівських кадрів шляхом організації семінарів, нарад, конференцій, консультацій, періодичного проведення атестації суддів, екзаменує на знання правил змагань, перегляд суддівства змагань, тощо.
8.1.7. Розглядає матеріали щодо присвоєння суддівських категорій, веде особистий облік роботи суддів.
8.1.8. Розглядає матеріали про зняття категорії суддям, які не виконують своїх обов’язків або за скоєні ними провини та порушення.
8.2. Структурний суддівський комітет у випадку невиконання своїх зобов’язань може бути достроково розпущений за рішенням суддівського комітету АДДУ, при якому він створений.

    

9. Документи і спортивна форма суддів.

9.1. Після присвоєння суддівської категорії (суддівським комітетом АДДУ) видається іменний нагрудний знак та сертифікат судді єдиного зразка. Інформація заноситься до будо паспорта АДДУ й особову картку. У разі втрати, зіпсування нагрудного знаку чи сертифікату дублікати не видаються, а видається довідка за підписом керівника Комітету.
9.2. Спортивна форма суддів встановлюється згідно з правилами змагань з джиу-джитсу.

    

10. Облік суддів з джиу-джитсу.

10.1. Судді з джиу-джитсу стоять на обліку у суддівському комітеті АДДУ.
10.2. Суддівство змагань відмічається в будо паспорті АДДУ, суддівській книжці та заліковій картці, яка ведеться суддівським комітетом АДДУ.